Regulamin sprzedaży e-booków

Spis treści

§ 1 - Definicje

W niniejszych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie

 1. Kupujący : Konsument lub Przedsiębiorca, który kupuje e-booki zawierając umowę na odległość
 2. Konsument: osoba fizyczna, która w momencie zawarcia umowy na odległość nie wykonuje zawodu lub nie zawiera umowy w związku z prowadzona przez nią działalnością gospodarcza.
 3. Przedsiębiorca: każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej w Holandii
 4. Trwały nośnik danych: każdy środek, który umożliwia Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji, które są dotyczą go osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.
 5. E-book: książka cyfrowa, którą można czytać na czytniku elektronicznym lub innym urządzeniu elektronicznym;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, w czasie trwania okresu do namysłu;
 7. Sprzedawca: osoba fizyczna lub prawna, oferująca produkty i / lub usługi zdalnie Konsumentom lub Przedsiębiorcom, w tym przypadku Rogalska ToTAALbegeleiding (dalej RTB) {www.rogalskatn.com];
 8. Umowa zawierana na odległość: umowa, zgodnie z którą, w ramach systemu sprzedaży na odległość produktów i / lub usług, organizowanego przez Sprzedawcę, do zawarcia umowy włącznie, do porozumiewania się na odległość wykorzystywana jest tylko jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;
 9. Technologia komunikacji na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania, konsumenta lub przedsiębiorcy i Sprzedawcy, jednocześnie w tym samym pomieszczeniu.
 10. Ogólne warunki sprzedaży ebooków: niniejszy regulamin.

§ 2 - Tożsamość sprzedawcy

Ewelina Rogalska działająca samodzielnie pod nazwą firmy Rogalska TOTALBEGELEIDING (dalej: RTB) z siedzibą w Hadze, pod adresem Monnickendamplein 116 zarejestrowana w Kamer van Koophandel pod numerem 66039797, adres e-mail: info@rogalskatb.com, numer identyfikacji podatkowej: BTW NL785623310B01.

§ 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty Sprzedającego oraz do każdej umowy zawieranej na odległość oraz zamówienia e-booka pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi lub przedsiębiorcy.
 3. W przypadku zawarcia umowy między sprzedawcą a przedsiębiorcą, możliwość zastosowania jakichkolwiek warunków zakupu lub innych warunków przedsiębiorcy, zostaje odrzucona.
 4. Sytuacje, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 5. Wątpliwości dotyczące wyjaśnień lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków należy wyjaśnić „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

§ 4 – Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez Konsumenta lub przedsiębiorcę. Jeśli Sprzedający używa zdjęć, są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług.
 3. Wszystkie zdjęcia, dane techniczne w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 4. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie są wiążące dla sprzedającego.

§ 5 – Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, z chwilą przyjęcia przez Kupującego oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli Kupujący może zapłacić drogą elektroniczną, Sprzedający podejmie w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.

§ 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedający wyraźnie to zaznaczył w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 2. Ze względu na charakter umowy (dostarczenie e-booków) nie ma możliwości zwrotu lub anulowania zamówienia po dostarczeniu produktu.

§ 7 - Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
 2. Ceny podane na stronie internetowej w asortymencie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 3. Wszystkie ceny zostają podane z zastrzeżeniem ewentualnych błędów o charakterze drukarskim i typograficznym. W przypadku błędów drukarskich i typograficznych, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru według błędnej ceny.

§ 8 - Zgodność i odpowiedzialność

 1. Sprzedający gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie.
 2. Informacje zawarte w e-bookach mają charakter ogólny i nie mogą być wykorzystywane jako substytut porady psychologicznej, medycznej lub prawnej.
 3. Pomimo iż, treść e-booków została opracowana z największą starannością i troską, i jest regularnie dostosowywana w przypadku zmiany przepisów i procedur, Sprzedający nie gwarantuje kompletności, poprawności ani aktualności informacji.
 4. Aby móc korzystać i czytać e-booki na swoim urządzeniu mobilnym i/lub komputerze lub laptopie, Klient musi posiadać czytnik PDF. Taki czytnik można pobrać bezpłatnie ze strony http://get.adobe.com/nl/reader/. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie tego oprogramowania i / lub aplikacji, ich dostępności oraz konsekwencji do pobierania i korzystania z e-book.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za (tymczasowe) awarie platformy płatniczej.

§ 9 - Dostawa i realizacja

 1. Dostawa następuje po uiszczeniu przez Kupującego należności za pomocą dostępnej platformy płatniczej.
 2. Dostarczenie e-booka następuje w momencie przesłania Klientowi drogą mailową potwierdzenia zamówienia wraz z linkiem do pobrania e-booka, a to w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Wysyłając powyższą wiadomość e-mail, Sprzedający wywiązał się z obowiązku dostawy. Jeśli Klient nie otrzymał wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od zamówienia e-booka lub jeśli link do pobrania nie działa, musi niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem info@rogalskatb.com
 3. Po dostarczeniu Klientowi w/w wiadomości e-mail z linkiem do pobrania, Klient może pobrać e-book w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania w/w wiadomości e-mail. Po okresie dwóch miesięcy, opcja do pobrania nie jest już zagwarantowane.

§ 10 – Siła wyższa i okoliczności nadzwyczajne

 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli uniemożliwi mu to niezawiniona okoliczność, która na podstawie prawa ustawy lub powszechnej opinii nie może mu zostać przypisana lub wynika z jego winy.
 2. W niniejszych ogólnych warunkach przez siłę wyższą i okoliczności nadzwyczajne rozumie się, poza tym, co jest rozumiane w tym zakresie w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane i nieprzewidziane, na które Sprzedawca nie ma wpływu, ale w wyniku których Sprzedająca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Sprzedawca ma również prawo powołać się na stan wyjątkowy, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie umowy wystąpi po spełnieniu przez Sprzedającego swojego zobowiązania.

§ 11 – Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące wykonania umowy, należy składać Sprzedającemu wyczerpująco i jasno opisane, w ciągu 7 dni, od stwierdzenia wady przez drugą stronę.
 2. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, Sprzedawca, w ciągu 14 dni, odpowie zawiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy Konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

§ 12 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Treść e-booków i książek RTB oraz spersonalizowane produkty i kursy oferowane przez RTB oraz logo RTB są chronione prawami autorskimi. Żadna część zakupionych towarów i usług nie może być reprodukowana ani upubliczniana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mecha-nicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób. Jest to dozwolone wyłącznie za uprzednią pisem-ną zgodą RTB.

§ 13 – Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi holenderskimi przepisami usta-wowymi i wykonawczymi w zakresie prywatności, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i AVG (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Do czego Sprzedawca wykorzystuje dane, dlaczego jest to ważne, jak długo dane są przechowywane, opisane jest w osobnym Oświadczeniu o ochronie prywatno-ści. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej rogalskatb.com.

§ 14 – Spory

 1. Do umów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli Konsument mieszka za granicą.
 2. Wszelkie spory wynikające z ofert lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą będą podlegały orzeczeniu odpowiedniego sędziego Sądu Okręgowego w Hadze (Holandia).
 3. W sporach między Sprzedawcą a Konsumentem w całości stosuje się przepisy dotyczące przepisy dotyczące względnej i bezwzględnej jurysdykcji sądu.
 4. W przypadku wyjaśnienia treści i zakresu niniejszych ogólnych warunków, decydujące znaczenie ma zawsze ich tekst w języku niderlandzkim.