Privacy verklaring

Omdat RTB veel waarde hecht aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens RTB verzamelt, met welk doel en met wie deze gedeeld kunnen worden.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Ewelina Rogalska, zelfstandig handelend onder de naam Rogalska TOTAALBEGELEIDING (verder :RTB), gevestigd te ‘s Gravenhage, aan het adres Monnickendamplein 116, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer 66039797.

1) Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens* die RTB verwerkt van gebruikers van haar diensten. Door gebruik te maken van website en/of gebruik te maken van diensten van RTB, geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

*Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

2) Welke gegevens worden er verzameld en waarom?

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat RTB van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke Staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN & KvK nummer

3) Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

RTB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of de door u gestelde vraag (middels het invullen van een contactformulier op onze website dan wel telefonisch) te kunnen beantwoorden;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om de gesloten overeenkomst correct te kunnen uitvoeren;
  Het afhandelen van uw betaling;
 • RTB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze eigen belastingaangifte.

4) Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is om diensten te leveren en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In praktijk betekend dit dat uw gegevens worden bewaard gedurende zolang je vraag wordt beantwoord (n.a.v. het invullen van contactformulier) of u klant bij ons bent en daarna alleen indien wettelijk verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5) Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan RTB verstrekt kunnen aan derde partij worden verstrekt enkel met uw toestemming en indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en /of de wettelijke verplichtingen (bijv. correct uitvoeren van de overeenkomst, administratieve en of fiscale bewaarplicht).

RTB geeft nooit uw persoonsgegevens door aan andere partij waarmee er geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6) Hoe worden uw gegevens beschermd?

RTB gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. RTB neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde kast. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

RTB is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door RTB gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Ewelina Rogalska avg@rogalskatb.com.

7) Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten over recente ontwikkelingen die van belang kunnen zijn op hun bedrijfsvoering en over de cursussen die georganiseerd worden door ons bedrijf en onze partners. Hebt u in het verleden toestemming gegeven maar mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dit te allen tijde te melden bij ons door mail te sturen naar avg@rogalskatb.com.

8) Inzage, correctie en verwijdering

U mag RTB te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u RTB verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: avg@rogalskatb.com. Indien wet dit toestaat zorgt RTB ervoor dat uw gegevens (of een deel ervan) binnen 10 werkdagen worden verwijderd cq aangepast.

9) Cookies op website

RTB gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

RTB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

10) Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met RTB op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11) Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op door mailbericht te sturen naar e-mailadres avg@rogalskatb.com.