Regulamin sklepu

Spis treści

§ 1 - Definicje

W niniejszych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie

 1. Termin do namysłu: okres, w którym Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która w momencie zawarcia umowy na odległość nie wykonuje zawodu lub nie zawiera umowy w związku z prowadzona przez nią działalnością gospodarcza.
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Przedsiębiorca: każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej w Holandii
 5. Trwały nośnik danych: każdy środek, który umożliwia Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji, które są dotyczą go osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, w czasie trwania okresu do namysłu;
 7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który Sprzedawca udostępnia Konsumentowi, w przypadku kiedy Konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca: osoba fizyczna lub prawna, oferująca produkty i / lub usługi zdalnie Konsumentom lub Przedsiębiorcom, w tym przypadku Rogalska ToTAALbegeleiding (dalej RTB) {www.rogalskatn.com];
 9. Umowa zawierana na odległość: umowa, zgodnie z którą, w ramach systemu sprzedaży na odległość produktów i / lub usług, organizowanego przez Sprzedawcę, do zawarcia umowy włącznie, do porozumiewania się na odległość wykorzystywana jest tylko jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;
 10. Technologia komunikacji na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania, konsumenta lub przedsiębiorcy i Sprzedawcy, jednocześnie w tym samym pomieszczeniu.
 11. E-book: książka cyfrowa, którą można czytać na czytniku elektronicznym lub innym urządzeniu elektronicznym;
 12. Warsztat / sesja coachingowa: działanie / usługa, w ramach której uczestnicy zdobywają określoną wiedzę na temat warsztatu;
 13. Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Współpracy.

§ 2 - Tożsamość sprzedawcy

Ewelina Rogalska działająca samodzielnie pod nazwą firmy Rogalska TOTALBEGELEIDING (dalej: RTB) z sie-dzibą w Hadze, pod adresem Monnickendamplein 116 zarejestrowana w Kamer van Koophandel pod nu-merem 66039797, adres e-mail: info@rogalskatb.com, numer identyfikacji podatkowej: BTW NL785623310B01.

§ 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty sprzedawcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość i zamówień zawieranych między sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o ile strony nie odstąpią od niniejszych warunków w sposób wyraźny i pisemny.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi lub przedsiębiorcy. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki handlowe są dostępne u sprzedawcy i zostaną przesłane nieodpłatnie jak najszybciej na żądanie konsumenta lub przedsiębiorcy.
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego paragrafu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, może zostać udostępniony w formie elektronicznej konsumentowi lub przedsiębiorcy, w taki sposób, aby mógł być łatwo przechowywany przez konsumenta lub przedsiębiorcę na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane miejsce, w którym można zapoznać się z ogólnymi warunkami współpracy, w formie elektronicznej oraz że zostaną one udostępnione nieodpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie określone warunki dotyczące produktów lub usług, w punkcie drugim i trzecim mają zastosowanie mutatis mutandis, a w przypadku sprzecznych warunków ogólnych, konsument zawsze może powoływać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne.
 5. W przypadku zawarcia umowy między sprzedawcą a przedsiębiorcą, możliwość zastosowania jakichkolwiek warunków zakupu lub innych warunków przedsiębiorcy, zostaje wykluczona.
 6. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków, zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo unieważnione lub uznane za niezgodne z obowiązującym prawem, umowa i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie natychmiast zastąpione w ramach wzajemnych konsultacji postanowieniem, który będzie możliwie jak najbardziej zbliżony do treść oryginału.
 7. Sytuacje, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 8.  Wątpliwości dotyczące wyjaśnień lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków należy wyjaśnić „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

§ 4 – Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Sprzedawca ma prawo do zmiany i dostosowanie oferty.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez Konsumenta lub przedsiębiorcę. Jeśli Sprzedający używa zdjęć, są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług.
 4. Wszystkie zdjęcia, dane techniczne w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Zdjęcia towarzyszące produktom są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Sprzedawca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie są wiążące dla sprzedającego.
 7. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności: 
  • cena z podatkami;
  • wszelkie koszty wysyłki;
  • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;
  • czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
  • sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
  • termin przyjęcia oferty lub termin, w którym sprzedający gwarantuje cenę;
  • sposób, w jaki konsument może przed zawarciem umowy sprawdzić i ewentualnie poprawić podane przez siebie w ramach umowy dane;
  •  wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;

§ 5 – Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta lub przedsiębiorcę oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
 2. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca przyjął ofertę drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez sprzedawcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną sprzedawca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca może dokonać płatności drogą elektroniczną, sprzedawca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Sprzedawca może - w ramach prawnych – zasięgnąć informacji, czy konsument lub przedsiębiorca może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia, sprzedający ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest on uprawniony do odmowy realizacji zamówienia, zażądania lub dołączenia do realizacji, z podaniem przyczyn, specjalnych warunków.
 5. Wraz z towarem lub usługą sprzedawca prześle konsumentowi lub przedsiębiorcy następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być one przechowywane przez konsumenta w sposób przystępny na trwałym nośniku danych:
  1. adres korespondencyjny oddziału sprzedawcy, do którego konsument może zgłosić reklamację;
  2. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
  3. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
  4. dane zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że sprzedawca przekazał te dane konsumentowi lub przedsiębiorcy przed zawarciem umowy;
 6. Każda umowa jest zawierana na warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów

§ 6 – Prawa autorskie

Treść e-booków i książek RTB oraz spersonalizowane produkty i kursy oferowane przez RTB oraz logo RTB są chronione prawami autorskimi. Żadna część zakupionych towarów i usług nie może być reprodukowana ani upubliczniana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mecha-nicznych, fotokopiowania, nagrywania lub rozpowszechniana w inny sposób. Jest to dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą RTB.

§ 7 – Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu Konsumentowi:

 1. Przy zakupie produktów, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Ten okres refleksji rozpoczyna się dzień po otrzymaniu produktu przez konsumenta.
 2. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci sprzedającemu produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i – jeśli jest to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez sprzedawcę.
 3. Jeżeli Konsument zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki. Ten artykuł nie ma zastosowania do kursów internetowych i e-książek (patrz także art. 9).
 4. Jeżeli po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, klient nie poinformował, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy ewent. nie zwrócił towaru sprzedającemu, zakup jest faktem.

Po dostarczeniu Przedsiębiorcy: prawo do reklamacji

 1. W przypadku dostarczania produktów do przedsiębiorcy  prawo do odstąpienia od umowy, jak opisano powyżej, nie ma zastosowania.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem wad niezwłocznie po udostępnieniu mu produktów. Czyniąc to, przedsiębiorca powinien zbadać, czy jakość i/lub ilość odpowiada uzgodnionym.
 3. Przedsiębiorca rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy produkt jest wolny od wad.
 4. Wszelkie wady należy zgłosić sprzedającemu w ciągu 5 dni. Jeżeli wada zostanie zgłoszona później, Przedsiębiorca nie jest już uprawniony do naprawy, wymiany lub odszkodowania.
 5.  Terminowe złożenie przez przedsiębiorcę reklamacji nie wstrzymuje jego obowiązku zapłaty. W takim przypadku przedsiębiorca pozostaje również zobowiązany do zakupu i opłacenia wszelkich innych zamówionych produktów.

§ 8 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, ponosi on koszty zwrotu produktu.
 2. Jeżeli Konsument dokonał zapłaty, Sprzedawca zwróci tę kwotę najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Warunkiem zwrotu zapłaty jest otrzymanie produktu przez sprzedawcę lub przedłożenie ostatecznego dowodu zwrotu całego zamówienie przez Konsumenta. Zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób płatności.
 3. W przypadku uszkodzenia produktu na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez Konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości produktu.
 4.  Konsument nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli Sprzedawca nie przekazał wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, przed zawarciem umowy miedzy stronami.

§ 9 – Wyłączenie prawa odstąpienia Konsumenta

 1. Sprzedawca może wykluczyć prawo odstąpienia od umowy Konsumenta w odniesieniu do produktów, o którym mowa w ust. 2. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, co najmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów: 
  • które zostały stworzone przez Sprzedawcę zgodnie ze specyfikacją Konsumenta;
  • które mają wyraźnie osobisty charakter;
  • które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone;
  • e-książki;
  • szkolenie wideo online od momentu podania kodów dostępu/logowania.

§ 10 - Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
 2. Niezależnie od poprzedniego paragrafu sprzedający może oferować ceny zmienne na produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które sprzedający nie ma wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, zostaną podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy Sprzedawca to zastrzegł i:
  1. wynikają one z przepisów ustawowych lub dyrektyw; lub
  2. jeśli konsument lub przedsiębiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
 5. Ceny podane na stronie internetowej w asortymencie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 6. Ceny produktów lub usług wymienionych w ofercie dla przedsiębiorcy niebędącym konsumentem nie zawierają podatku VAT. Gdy przedsiębiorca z innego kraju UE kupuje produkt lub usługę od Sprzedawcy, naliczany jest podatek VAT 0% w związku z dostawami wewnątrzwspólnotowymi na podstawie art. 138 dyrektywy UE 2006/112/WE
 7.  Wszystkie ceny zostają podane z zastrzeżeniem ewentualnych błędów o charakterze drukarskim i typograficznym. W przypadku błędów drukarskich i typograficznych, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru według błędnej ceny.

§ 11 - Zgodność i gwarancja

 1.  Sprzedający gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa i/lub dyrektywami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.
 2. Gwarancja udzielona przez sprzedawcę nie narusza uprawnień i roszczeń, które konsument lub przedsiębiorca może dochodzić wobec sprzedawcy na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty muszą zostać zgłoszone sprzedawcy na piśmie przez konsumenta w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Okres 2 tygodni dotyczy przedsiębiorcy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w stanie nowym.
 4. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: 
  • Dostarczone produkty zostały wystawione na nietypowe warunki lub są traktowane niedbale lub niezgodnie z instrukcjami Sprzedającego i/lub  instrukcjami podanymi na opakowaniu;
  • Wady towaru powstałe w wyniku normalnego zużycia lub uszkodzenia będącego wynikiem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym warunków atmosferycznych lub uszkodzeń powstałych podczas transportu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę.

§ 12 - Dostawa i realizacja

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Sprzedawca świadczy usługi na zasadzie najwyższej staranności. RTB nie gwarantuje, że witryna i usługi będą dostępne przez cały czas oraz bez przerw i/lub awarii. Sprzedawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec klienta za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku (przejściowej) niedostępności lub (przejściowej) awarii usługi.
 3. Miejscem dostawy towarów jest adres podany sprzedawcy, przez konsumenta. Dla przedsiębiorcy miejscem dostawy jest adres jego siedziby lub adres odwiedzin.
 4. Sprzedający wykona umowę na dostawę towaru sprawnie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, chyba że konsument lub przedsiębiorca zgodził się na dłuższy termin dostawy towaru lub usługi.
 5. Wszystkie terminy dostaw / terminy warsztatów są orientacyjne. Konsument lub przedsiębiorca nie może wywodzić żadnych praw w związku z podanymi terminami. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta ani przedsiębiorcy do odszkodowania.
 6. W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, sprzedawca zwróci konsumentowi lub przedsiębiorcy zapłaconą kwotę, tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od rozwiązania.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na sprzedawcy do momentu dostarczenia konsumentowi lub przedsiębiorcy lub wcześniej wyznaczonemu i podanemu do wiadomości sprzedawcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

§ 13 – Zastrzeżenie własności

 1. Wszystkie towary dostarczone przez Sprzedawcę w ramach umowy pozostają własnością Sprzedawcy, dopóki Konsument lub Przedsiębiorca nie wypełni należycie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (umów) zawartej ze sprzedawcą, w tym ceny zakupu, wynikających z tych warunków lub umowy, opłaty, odsetki, podatki, koszty i należne odszkodowania.
 2. Towary dostarczone przez sprzedawcę objęte prawem do zastrzeżenia własności, zgodnie z ust. 1 nie mogą być odsprzedawane i nigdy nie mogą być wykorzystywane jako środek płatniczy. Konsument lub przedsiębiorca nie jest uprawniony do zastawiania, ani do obciążania tych towarów, w jakikolwiek inny sposób.
 3. Konsument lub przedsiębiorca powinien zrobić wszystko, czego można od niego zasadnie oczekiwać, aby zabezpieczyć prawa własności sprzedawcy.
 4. Jeżeli osoby trzecie zajmą dostarczone towary podlegające prawu do zachowania własności, lub chcą ustalić lub dochodzić praw do nich, przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający chce skorzystać z przysługujących mu praw własności, o których mowa w niniejszym artykule, przedsiębiorca niezwłocznie udziela bezwarunkowego i nieodwołalnego zezwolenia sprzedającemu, lub osobom trzecim wskazanych przez Sprzedawcę, do wkroczenia do miejsc, w których znajduje się własność sprzedającego, jak i do odbioru towarów.

§ 14 – Płatności

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa towarów i usług na podstawie umowy zawartej na odległość następuje po dokonaniu przez konsumenta lub przedsiębiorcę zapłaty za pośrednictwem dostępnej platformy płatniczej.
 2. W przypadkach innych niż opisane powyżej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać uregulowane w ciągu 7 dni roboczych po rozpoczęciu okresu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, należności od Przedsiębiorcy należy wpłacić na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w podanych lub przekazanych Sprzedawcy szczegółach płatności.

  Konsument zalegający z płatnością
 5. W przypadku braku płatności przez Konsumenta, Sprzedawca ma prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do obciążenia Konsumentowi uprzednio podanymi kosztami (koszty windykacji i odsetki ustawowe). Koszty naliczane są zgodnie ze skalą stopniowaną, o której mowa w Ustawie o kosztach windykacji (WIK), od daty opóźnienia.
 6. Zwłoka następuje w dniu wskazanym w zawiadomieniu niewykonaniu zobowiązania.

  Przedsiębiorca zalegający z płatnością
 7. W przypadku niedotrzymania płatności od Przedsiębiorcy w terminie ma miejsce prawne opóźnienie w płatności (verzuim).
 8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie od zaległej kwoty, chyba że odsetki ustawowe są wyższe, w takim przypadku należą się odsetki ustawowe. Odsetki od należności będą naliczane od momentu zwłoki Przedsiębiorcy do momentu zapłaty pełnej należnej kwoty.
 9. Sprzedający ma prawo naliczać koszty windykacyjne przy opóźnieniu i zwłoce.
 10. Koszty windykacji wynoszą 15% kwoty faktury przy minimum 60 € (sześćdziesiąt euro).
 11. Przedsiębiorca nigdy nie jest uprawniony do kompensacji kwoty należnej  wobec Sprzedającego, chyba ze strony ustaliły pisemnie inaczej.
 12.  Zastrzeżenia co do kwoty faktury nie wstrzymują obowiązku zapłaty.

§ 15 – Siła wyższa i okoliczności nadzwyczajne

 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli uniemożliwi mu to niezawiniona okoliczność, która na podstawie prawa ustawy lub powszechnej opinii nie może mu zostać przypisana lub wynika z jego winy.
 2. W niniejszych ogólnych warunkach przez siłę wyższą i okoliczności nadzwyczajne rozumie się, poza tym, co jest rozumiane w tym zakresie w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane i nieprzewidziane, na które Sprzedawca nie ma wpływu, ale w wyniku których Sprzedająca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Sprzedawca ma również prawo powołać się na stan wyjątkowy, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie umowy wystąpi po spełnieniu przez Sprzedającego swojego zobowiązania.
 3. W trakcie trwania okoliczności nadzwyczajnych, sprzedający może zawiesić zobowiązania wynikające z umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, bez obowiązku zapłaty drugiej stronie odszkodowania.
 4. O ile Sprzedający częściowo wypełnił lub będzie w stanie wypełnić swoje zobowiązania wynikające z umowy w momencie wystąpienia siły wyższej, a część ta ma niezależną wartość, Sprzedający ma prawo do osobnego zafakturowania. Konsument lub Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty tej faktury jak za odrębną umowę.

§ 16 – Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca posiada opisana procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z nią.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy, należy składać Sprzedającemu wyczerpująco i jasno opisane, w ciągu 7 dni, od stwierdzenia wady przez drugą stronę.
 3. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, Sprzedawca, w ciągu 14 dni, odpowie zawiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy Konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamacja nie wstrzymuje zobowiązań Sprzedającego, chyba że Sprzedający wskaże pisemnie inaczej.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego za zasadną, Sprzedający wedle swojego wyboru bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

§ 17 – Odpowiedzialność i odszkodowanie

 1. Sprzedający odpowiada tylko za szkody bezpośrednie. Wyraźnie wyklucza się odpowiedzialność za szkody pośrednie, w tym utratę zysków, szkody wynikowe, utratę pieniędzy, utracone oszczędności i szkody spowodowane przerwami w działalności.
 2. Przez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie uzasadnione koszty w celu ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile ustalenie dotyczy szkody w rozumieniu niniejszych warunków, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu zrekompensowania wadliwej realizacji umowy przez Sprzedawcę, o ile wadliwość może zostać przypisany Sprzedawcy, i poniesionych uzasadnionych kosztów, aby zapobiec lub ograniczyć bezpośrednie szkody, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach.
 3. Wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie szkody Sprzedawcy w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy, z jakiegokolwiek powodu, jest ograniczona co do jednorazowego zdarzenia(przy czym powiązany ciąg zdarzeń liczy się jako jedno zdarzenie) do kwoty faktury faktycznie zapłaconej przez Przedsiębiorcę na rzecz Sprzedawcy, w tym koszty wysyłki koszty.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane błędnymi i/lub niepełnymi informacjami przekazanymi przez lub w imieniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym artykule nie mają zastosowania, jeśli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Sprzedającego lub jego podwładnych.
 6. Przedsiębiorca zwalnia Sprzedającego z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosły szkodę w związku z wykonaniem umowy, w przypadku kiedy szkoda nie jest wina Sprzedawcy.

§ 18 – Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi holenderskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie prywatności, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i AVG (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Do czego Sprzedawca wykorzystuje dane, dlaczego jest to ważne, jak długo dane są przechowywane, opisane jest w osobnym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej www.rogalskatb.com.

§ 19 – Spory

 1. Do umów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli Konsument mieszka za granicą.
 2. Wszelkie spory wynikające z ofert lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą będą podlegały orzeczeniu odpowiedniego sędziego Sądu Okręgowego w Hadze (Holandia).
 3. W sporach między Sprzedawcą a Konsumentem w całości stosuje się przepisy dotyczące przepisy dotyczące względnej i bezwzględnej jurysdykcji sądu.
 4. W przypadku wyjaśnienia treści i zakresu niniejszych ogólnych warunków, decydujące znaczenie ma zawsze ich tekst w języku niderlandzkim.

§ 20 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Postanowienia dodatkowe lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę Konsumenta i muszą być utrwalone w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez Konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostosowania i/lub zmiany ogólnych warunków w dowolnym czasie. Zmiany zostaną ogłoszone przez Sprzedającego w odpowiednim czasie na swojej stronie internetowej.