Algemene verkoopvoorwaarden

Inhoud

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Ondernemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Verkoper ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten of Ondernemer aanbiedt, in casu Rogalska ToTAALbegeleiding ( verder RTB);
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument of Ondernemer en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. E-book: een digitaal boek, dat op een e-reader of een ander elektronisch apparaat kan worden gelezen;
 12. Workshop: een activiteit / dienst waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over het onderwerp van de workshop
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Verkoper.

Artikel 2 - Identiteit van de Verkoper

Ewelina Rogalska, zelfstandig handelend onder de naam Rogalska TOTAALBEGELEIDING , (verder :RTB),  gevestigd te ‘s Gravenhage, aan het adres Monnickendamplein 116, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer 66039797,  E-mailadres: info@rogalskatb.com, Btw-identificatienummer: BTW  NL785623310B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Verkoper en Consument of Ondernemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument of Ondernemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument of aannemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument of Ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument of Ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument of Ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien overeenkomst wordt gesloten tussen de Verkoper en Ondernemer wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument of Ondernemer mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder: 
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Verkoper de prijs garandeert;
  • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument of Ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument of Ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument of Ondernemer elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument of Ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Verkoper zal bij het product of dienst aan de Consument of Ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Verkoper deze gegevens al aan de Consument of Ondernemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en diensten.

Artikel 6 - Auteursrecht

Op de inhoud van de e-books en boeken van RTB alsmede de gepersonaliseerde producten en cursussen aangeboden door RTB en op het RTB -logo rusten auteursrechten. Niets uit de aangekochte goederen en diensten mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RTB.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering aan Consument:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Verkoper. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Bij levering aan zakelijke Ondernemer: recht van reclame
 5. Bij levering van producten aan zakelijke Ondernemer worden de herroepingsrecht zoals hierboven beschreven nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Ondernemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Ondernemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 7. Ondernemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product vrij is van gebreken.
 8. Eventuele gebreken dienen binnen 5 dagen aan Verkoper worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Ondernemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien de Ondernemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Ondernemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Verkoper niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht voor Consumenten

 1. De Verkoper kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. e-books

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Verkoper dit bedongen heeft en:
  1. a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. b. de Consument of Ondernemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. De in de offerte aan Ondernemer niet zijnde Consument genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw. Wanneer een Ondernemer uit een ander EU land een product of dienst van Verkoper aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC
 7.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. De Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Verkoper verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument of Ondernemer op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen door Consument binnen 4 weken na levering aan de Verkoper schriftelijk te worden gemeld. Voor een Ondernemer geldt termijn van 2 weken. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien: 
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door Consument of Ondernemer.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De Verkoper levert diensten op basis van een inspanningsverplichting. RTB geeft geen garantie dat de Website en diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Verkoper is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 3. Als plaats van levering van goederen geldt het adres dat de Consument aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. Voor de Ondernemer geldt als plaats van levering zijn vestigings- of bezoekadres.
 4. De Verkoper zou de overeenkomst tot levering van goederen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument of Ondernemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn van goederen of diensten.
 5. Alle levertermijnen / workshops data zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument of Ondernemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument of Ondernemer geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Verkoper het bedrag dat de Consument of Ondernemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Consument of Ondernemer of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Consument of Ondernemer alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument of Ondernemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Consument of Ondernemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Ondernemer verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Ondernemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt de levering van goederen en diensten middels overeenkomst op afstand plaats nadat de Consument of Ondernemer betaling heeft voldaan middels beschikbare betalingsplatform.
 2. In andere gevallen dan hierboven omschreven dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 3. Tenzij anders overeengekomen dienen door Ondernemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door Verkoper opgegeven rekeningnummer.
 4. De Consument of Ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

  Non-betaling Consument
 5. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte kosten (incassokosten en wettelijke rente) in rekening te brengen. De kosten worden berekend conform staffel genoemd in de Wet Incassokosten (WIK),  vanaf datum in verzuim.
 6. Verzuim treed in op de dag genoemd in de ingebrekestelling.

  Non-betaling Ondernemer
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Ondernemer van rechtswege in verzuim.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Verkoper gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Ondernemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de Ondernemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de Verkoper het recht de buitengerechtelijke incassokosten aan Ondernemer in rekening te brengen.
 10. De incassokosten bedragen 15% van de factuurbedrag met minimum van € 60 (zestig euro).
 11. De Ondernemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde, terwijl schriftelijk anders overeengekomen.
 12.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 – Overmacht

 1. De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument of Ondernemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument of Ondernemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de Verkoper niet op, tenzij de Verkoper schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Verkoper, zal de Verkoper naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper jegens Consument of Ondernemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Ondernemer aan Verkoper betaalde factuurbedrag inclusief verzendkosten.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Consument of Ondernemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten.
 6. De Ondernemer vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.

Artikel 18 - Bescherming Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Waarvoor de Verkoper gegevens gebruikt, waarom is dit belangrijk, hoe lang de gegevens worden bewaard worden omschreven in een afzonderlijke Privacyverklaring. De Privacyverklaring is te vinden op de website .

Artikel 19 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Consument of de Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten tussen de Verkoper en de Ondernemer, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag (Nederland).
 3. Op de geschillen tussen de Verkoper en de Consument zijn de bepalingen inzake de relatieven en absolute bevoegdheid van de rechter onverminderd van toepassing.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De Verkoper behoud zich het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen en of wijzigen.  Wijzigingen worden door Verkoper tijdig kenbaar gemaakt op zijn website.