Algemene verkoopvoorwaarden e-books

Inhoud

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Koper: consument of ondernemer die e-book koopt op afstand;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;
 3. Ondernemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. E-book: een digitaal boek, dat op een e-reader of een ander elektronisch apparaat kan worden gelezen;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten of Ondernemer aanbiedt, in casu RTB;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument of Ondernemer en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Verkoopvoorwaarden ebooks: de onderhavige Voorwaarden.

Artikel 2 - Identiteit van de Verkoper

Ewelina Rogalska, zelfstandig handelend onder de naam Rogalska TOTAALBEGELEIDING , (verder :RTB),  gevestigd te ‘s Gravenhage, aan het adres Monnickendamplein 116, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer 66039797,  E-mailadres: info@rogalskatb.com, Btw-identificatienummer: BTW  NL785623310B01.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen van een e-book tussen Verkoper en Koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de Koper langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
 3. Indien overeenkomst wordt gesloten tussen de Verkoper en Ondernemer wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt elektronisch tot stand, op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Gezien de aarde van de overeenkomst (levering van de e-book(s)) is het niet mogelijk om deze nadat product is geleverd te retourneren dan wel bestelling te annuleren. 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De op de website in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 - Conformiteit en aansprakelijkheid

 1. De Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. De informatie in de e-books is van algemene aard en kan niet worden gebruikt als vervanging van psychologisch, medisch, juridisch advies.
 3. Hoewel de inhoud van de e-books met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid is samengesteld en regelmatig wordt aangepast indien de wetgeving en procedures worden aangepast, staat Verkoper niet voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
 4. Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via https://get.adobe.com/nl/reader/. Verkoper is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor (tijdelijke) storing bij betalingsplatform.

Artikel 9 - Betaling en levering

 1. Levering vindt plaats nadat Koper de verschuldigde betaling heeft voldaan middels beschikbare betalingsplatform.
 2. De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Verkoper aan zijn leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij de Verkoper onmiddellijk te contacteren via info@rogalskatb.com
 3. Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 10 - Overmacht

 1. De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 - Auteursrecht

Op de inhoud van de e-books van RTB en op het RTB -logo rusten auteursrechten. Niets uit de aangekochte e-books mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RTB.

Artikel 13 - Bescherming Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Waarvoor de Verkoper gegevens gebruikt, waarom is dit belangrijk, hoe lang de gegevens worden bewaard worden omschreven in een afzonderlijke Privacyverklaring. De Privacyverklaring is te vinden op de website .

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten tussen de Verkoper en de Ondernemer, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag (Nederland).
 3. Op de geschillen tussen de Verkoper en de Consument zijn de bepalingen inzake de relatieven en absolute bevoegdheid van de rechter onverminderd van toepassing.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.